Utdelningsfond

Viktig information
Den 20 december 2018 blir Lannebo Utdelningsfond Lannebo Sverige Hållbar. Fonden har sedan tidigare varit en så kallad exkluderande fond, som inte investerar i branscherna: vapen, alkohol, spel, tobak, pornografi samt fossila bränslen. I takt med ett tilltagande intresse för hållbarhet har efterfrågan på en fond med en tydlig hållbarhetsinriktning ökat och därför adderar vi nu ytterligare hållbarhetskriterier vid val av bolag till fonden. Lannebos samtliga fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten men för Lannebo Sverige Hållbar får hållbarhet en mer avgörande roll. De exkluderande kriterierna som tidigare har funnits för fonden kommer att kvarstå. Fondens andelsägare informerades via brev den 16 november 2018. 
Läs brevet här

För dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt

Stockholmsbörsen är hemvist för många innovativa och konkurrenskraftiga bolag som har lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel på svenska företag som har blivit globala ledare. Ledande företag har bättre möjligheter än sina mindre konkurrenter att växa med stabil lönsamhet.

Placeringsinriktning

Lannebo Utdelningsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden avstår från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion/distribution av fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. I grunden påminner fonden om Lannebo Sverige men kan till skillnad från den vara upp till 10 procent investerad i aktiemarknader utanför Sverige. Lannebo Utdelningsfond är en specialfond vilket bland annat innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en traditionell aktiefond.

Förvaltarstil

Fonden investerar normalt i 15 till 25 bolag. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta företag som över tid kan ge en god riskjusterad avkastning.

Utdelning

Fonden lämnar en årlig utdelning om minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut, vilket tillgodoser behovet av utdelningar bland institutionella placerare såsom stiftelser och donationsfonder. Utdelningen äger rum i januari och på grund av det är fonden stängd för handel under januari varje år. Utdelningen utbetalas om inte återinvestering i nya andelar har begärts.

Riktar sig till dig som

• vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden

• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

• inte vill vara investerad i fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi

• önskar en årlig utdelning från fonden om minst 5 procent

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor.


På grund av utdelning i fonden är den stängd för handel i januari.

Förvaltare

Martin Wallin

Martin förvaltar Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Han har arbetat på den svenska aktiemarknaden sedan 1997.

Robin Pettersson

Robin arbetar som förvaltare och analytiker i teamet för Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Robin är född 1988 och har en civilekonomexamen från Linköpings universitet. Han har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2013.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
1 385,30
Föregående dag
-0,22%
Årets början
2,62%
5 år
61,59%

Fondfakta

Startdatum
2010-10-01
Bankgiro
653-9894
ISIN
SE0003462126
Öppen för handel
Dagligen utom januari
Förvaltningsavgift
1,6%

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk