Lannebo Sverige Plus SEK C

För dig som vill ha en Sverigefond med större möjligheter

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Vill du spara i en fond som har exponering mot svenska bolag, men som också har möjlighet att investera i intressanta bolag i övriga Norden är Lannebo Sverige Plus ett alternativ för dig.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. I grunden påminner fonden om Lannebo Sverige men skiljer sig framför allt på två punkter:

 • Lannebo Sverige Plus får investera upp till 10 procent i aktiemarknader utanför Sverige.
 • Lannebo Sverige Plus kan blanka aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en svag kursutveckling. Dessa blankningar kan sedan finansiera investeringar i aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en mer positiv kursutveckling.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Fondens mer flexibla placeringsbestämmelser ger möjlighet att skapa extra avkastning utan att öka nettoexponeringen mot aktiemarknaden. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ligger mellan 90 och 100 procent. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 25 till 35 bolag.

Hållbarhet

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Sverige Plus investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

 • vill ha en Sverigefond med större möjligheter
 • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Förutom en fast avgift har Lannebo Sverige Plus en rörlig avgift som utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel som är SIX Portfolio Return Index.

Förvaltare

Martin Wallin

Martin förvaltar Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har arbetat på den svenska aktiemarknaden sedan 1997.

Robin Nestor

Robin arbetar som förvaltare och analytiker i teamet för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Robin är född 1988 och har en civilekonomexamen från Linköpings universitet. Han har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2013.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
54,13
Föregående dag
1,94%
Årets början
-2,26%
Sedan start
18,68%

Fondfakta

Startdatum
2018-01-04
ISIN
SE0010662932
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
0,5%
Rörlig avgift
20% på ev överavkastning*

Information om Rörlig avgift

* Förutom en fast avgift har Lannebo Sverige Plus en rörlig avgift som utgår endast om fondens värdeutveckling i fonden överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel som är SIX Portfolio Return Index.

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk