Lannebo Sverige Hållbar B SEK

LottaPeter

För dig som vill bidra till en mer hållbar värld och som, liksom vi, ser sambandet mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt hög riskjusterad avkastning

Samtliga av Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för den här fonden har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Sverige Hållbar är liksom alla Lannebos aktiefonder aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på. 

 • Fonden investerar utifrån tre huvudteman:
  1. Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
  2. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
  3. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.) 
 • Högt hållbarhetsbetyg
  Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetanalys från Sustainalytics.
 • Exkludering
  Lannebo Sverige Hållbar investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden och kan ha upp till 10 procent i övriga Norden. Fonden är en så kallad all cap-fond som kan investera i alla storlekar av börsnoterade bolag.

Förvaltarstil

Portföljen är koncentrerad och består av cirka 30 innehav. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta företag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning.

Riktar sig till dig som

 • vill investera i de bolag som är bäst på hållbarhet och som med sina produkter och tjänster bidrar till en mer hållbar värld
 • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag
 • inte vill vara investerad i fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi

Utdelning

Lannebo Sverige Hållbar finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen utbetalas om inte återinvestering i nya andelar har begärts. En utdelande andelsklass tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år. Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor. 

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Den 20 december 2018 gjordes Lannebo Utdelningsfond om till Lannebo Sverige Hållbar. Lannebos samtliga fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten men för Lannebo Sverige Hållbar har hållbarhet en mer avgörande roll, förutom de exkluderande kriterierna som också fanns i Lannebo Utdelningsfond. I samband med förändringen omvandlades fonden också från specialfond till värdepappersfond. 

Förvaltare

Charlotta Faxén

Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Charlotta har tidigare arbetat på Carnegie Asset Management.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Komplett, Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
1 617,59
Föregående dag
0,79%
Årets början
-0,04%
5 år
41,46%

Fondfakta

Startdatum
2010-10-01
Bankgiro
653-9894
ISIN
SE0003462126
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk