Lannebo Småbolag Select

Vill du investera i Småbolag Select?

Specialfonden Lannebo Småbolag Select är öppen för nya insättningar. Lägsta investeringsbelopp är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle. Fonden handlas en gång per månad (sista bankdagen). Läs mer om hur du blir kund och investerar här. Vänligen notera att inbetalning ska göras till fondens bankgironummer så att de är oss tillhanda senast två bankdagar före sista bankdagen i månaden. Fondens bankgironummer är 5578-8004. Välkommen att kontakta kundservice vid frågor eller funderingar.

För dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion. För oss förvaltare gäller det att hitta företagen som har de här tillväxtmöjligheterna. Ett exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 46 miljarder kronor 2018. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Placeringsinriktning

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid årsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 77 miljarder kronor. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Förvaltarstil

Vi vill skapa en god riskjusterad avkastning. För att uppnå detta har vi stort fokus på varje enskild investering i fonden. För att uppskatta ett företags framtida förutsättningar bedömer vi dess affärsmodell, marknadsposition, risker och utvecklingsmöjligheter. När det gäller värdering av företaget beaktar vi bland annat finansiell ställning och historisk resultatutveckling. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Detta leder till att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling och undviker faktorer som endast påverkar aktiekursen kortsiktigt. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Hållbarhet

Lannebo Småbolag Select bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Småbolag Select investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

  • tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Lägsta investeringsbelopp är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle. Lannebo Småbolag Select handlas endast den sista bankdagen i månaden. Begäran om inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 16:00 fem bankdagar innan sista bankdagen i månaden, eller klockan 12:00 halvdagar, verkställs sista bankdagen i månaden.

Fondbolaget har rätt att besluta om stängning av fonden vilket innebär att nya andelar inte går att köpa. Ett beslut om stängning förutsätter att fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av Fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning. Kapitalgränsen uppgår för närvarande till 3,5 miljarder kronor.

Förvaltare

Mats Gustafsson

Mats förvaltar Lannebo Småbolag Select. Han har arbetat inom den svenska aktiemarknaden sedan mitten av 90-talet, företrädesvis med en inriktning på svenska små- och medelstora bolag.

Hjalmar Ek

Hjalmar arbetar som förvaltare och analytiker med inriktning mot nordiska småbolag i teamet för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Hjalmar är född 1994 och har en kandidatexamen i finansiell företagsekonomi från Uppsala universitet. Han har arbetat på Lannebo Fonder sedan juni 2016.

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
792,06
Föregående dag
0,43%
Årets början
-12,48%
5 år
66,00%

Fondfakta

Startdatum
2000-10-31
Bankgiro
5578-8004
ISIN
SE0000917205
Öppen för handel
Månadsvis
Förvaltningsavgift
0,7%
Rörlig avgift
20% på ev överavkastning *

Information om Rörlig avgift

* Förutom en fast avgift har Lannebo Småbolag Select en rörlig avgift som beräknas individuellt och utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln är 30 dagar STIBOR plus 5 procentenheter.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk