Ersättningar

Ersättningsprinciper hos Lannebo Fonder AB

Information om ersättningspolicy

Styrelsen i Lannebo Fonder (”fondbolaget”) har fastställt en ersättningspo­licy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter om och värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt Svensk kod för fondbolag. Euro­peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utfärdat riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS- respektive AIFM-direktivet. Nämnda riktlinjer har beaktats av fondbolaget. Policyn har utformats med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verk­samhetens art, omfattning och komplexitet.

Fondbolagets framgång är starkt relaterad till resultatet i de fonder fondbolaget förvaltar. Styrelsens antagna ersätt­ningspolicy, som omfattar alla anställda i fondbolaget, syftar till att stimulera medarbetarna till insatser som bidrar till att fonderna uppvisar en god riskjusterad avkastning över tid. Ersättningspolicyn ska vidare främja en sund och effektiv riskhantering och regelefterlevnad samt generellt sett pre­miera fondbolagets långsiktiga intressen. Policyn är utformad för att överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och intressen för fondbolaget och de förvaltade fonderna och fondandelsägarna.

Ersättningspolicyn syftar vidare till att åstadkomma en god balans mellan fast och eventuell rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska vara marknadsmässig samt tillräcklig så att den rörliga ersättningen ska kunna bestämmas till noll. Rörlig ersättning utgår endast till de medarbetare som anses ha bidragit till fondbolagets, och i relevanta fall, fondernas utveckling utöver vad som normalt skulle kunna ha förväntats av den enskilde medarbetaren.

Styrelsen fattar beslut om rörlig ersättning till samtliga anställda. Beslutet fattas på grundval av nedan beskrivna resultatbedömningar och riskjustering. Styrelsens ordförande bereder beslut om rörliga ersättningar. I beredningsarbetet inhämtar styrelseordförande information från berörda chefer samt yttranden från lämpliga kontrollfunktioner.

Fondbolagets totala resultat bedöms över en löpande femårsperiod. Ett genomsnittligt resultat över den aktuella perioden beräknas och utgör en startpunkt för den fortsatta resultatbedömningen och riskjusteringen.

I nästa steg justeras det beräknade resultatet med ett fastställt avkastningskrav. Avkastningskravet har fastställts med beaktande av en riskpremie och styrelsens interna ka­pitalmål. Härigenom har styrelsen tagit hänsyn till de risker i verksamheten som aktieägarna ska kompenseras för. Om resultatet efter nämnda justering är positivt och rörlig ersätt­ning därmed har förutsättning att kunna utgå enligt ovan, beräknas det maximala beloppet för rörlig ersättning, enligt ett intervall, dock förutsatt att avsättningen för rörlig ersätt­ning inte leder till att resultatet blir negativt. Utbetalning av rörlig ersättning får aldrig ske i strid med det kapitalmål och det likviditetsbehov som regleras i fondbolagets interna regler.

Styrelsen avgör hur stor del av det maximala beloppet som ska avsättas till rörliga ersättningar ett enskilt år baserat på en samlad bedömning av hur fondbolaget som helhet presterat under året.

Efter att ha bedömt fondbolagets totala resultat sker en be­dömningen av avdelningens, enhetens eller fondens resultat.

På nästa nivå bedöms den anställdes resultat. En anställds rörliga ersättning fastställs generellt sett med utgångspunkt i hur den anställde utöver vad som normalt skulle kunna förväntas av den enskilde medarbetaren bidragit till verksam­hetens utveckling. En anställds rörliga ersättning kan uppgå till noll. Både generella och specifika faktorer avseende den anställdes sätt att fullgöra sina uppgifter beaktas. Kvalitativa och kvantitativa bedömningar görs också. Exempel på gene­rella kvalitativa faktorer är kundbemötande, regelefterlevnad, administrativ felfrekvens och samarbetsförmåga. För vissa anställda vägs också mer specifika kvantifierbara mål in som nettoförsäljning inom marknadsföring och försäljning. Om möjligt görs också en sammanvägning av angivna faktorer över flera år. De rörliga delarna kan för en anställd uppgå till maximalt tre gånger de fasta delarna. Ersättningspolicyn anger även en begränsning för hur hög den totala rörliga ersättningen får vara för hela fondbolaget i förhållande till antalet anställda.

Eventuell rörlig ersättning till kontrollfunktioner bestäms i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen oberoende av resultatet i de avdelningar och enheter samt fonder som de kontrollerar.

För särskilt reglerad personal som erhåller rörlig ersätt­ning utbetalas 40 procent direkt. Resterande belopp, det vill säga 60 procent, fonderas under fyra år eller mer. På så sätt uppnås överensstämmelse med fondernas rekommenderade placeringshorisont på fem år och fondbolagets fleråriga re­sultatbedömning genom att den rörliga ersättningens faktiska utbetalning sker under fem kalenderår. De uppskjutna medlen ska placeras i den eller de fonder som närmast sammanhänger med den anställdes arbetsuppgifter. För fondförvaltare inne­bär det att medel ska placeras i den eller de fonder som denne förvaltar. Är den berörda fonden stängd för insättningar eller föreligger annat bestående hinder för insättning ska medlen placeras i den mest likartade fonden. För anställda som inte arbetar med en specifik fond, ska istället medlen placeras i en portfölj av olika fonder i syfte att spegla hela fondbolagets verksamhet och därmed samtliga förvaltade fonders och andelsägares intressen. Styrelsen fattar det yttersta beslutet om hur uppskjutna medel ska placeras.

Med beaktande av om det är försvarbart med hänsyn till fondbolagets finansiella situation och motiverat med hänsyn till avdelningens, enhetens eller fondens resultat samt den anställdes resultat får det beslutas - om slutlig utbetalning av uppskjuten ersättning med en fjärdedel under vardera av följande år, förutsatt att den anställde kvarstår i tjänst. Inför varje delutbetalning görs således även en kvalitativ och/el­ler kvantitativ bedömning enligt ovan. Första delutbetalning får dock inte göras förrän ett år förflutit sedan den rörliga ersättningen beslutades.

Det slutgiltiga belopp som kommer att utbetalas fastställs först efter fem år (intjänandeperiod plus uppskjutandeperiod), eller per utbetalningsdatum, då detta är beroende av att den anställde uppfyllt ovan angivna villkor.

För rörlig ersättning till särskilt reglerad personal gäller, förutom att uppskjutande ska ske, också en kvarhållande­period. Av den rörliga ersättning som utbetalas, antingen direkt eller efter uppskjutande, ska 50 procent placeras i fonder enligt den fördelning som styrelsen beslutat ska gälla vid uppskjutande. Under ett års tid från utbetalningen gäller restriktioner som innebär att den anställde inte får sälja eller på annat sätt överlåta eller pantsätta fondinnehavet.

Funktionen för internrevision ska årligen granska att fondbolagets ersättningar överensstämmer med denna er­sättningspolicy. Internrevisionsfunktionen ska skriftligen rapportera till styrelsen resultatet av granskningen. Styrelsen är ansvarig för att ersättningspolicyn regelbundet följs upp.

Information om Lannebo Fonders ersättningssystem lämnas även på fondbolagets webbplats.

En papperskopia av fondbolagets information om ersätt­ningspolicyn och ersättningar kan erhållas kostnadsfritt efter förfrågan till Lannebo Fonders kundservice, vilket också anges i fondernas faktablad.

Information om ersättningspolicyn och ersättningar ska dessutom lämnas i årsberättelserna för fonderna.


Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Corporate Bond A SEK
 • High Yield Allocation
 • Likviditetsfond SEK
 • Mixfond
 • Komplett
 • Europa Småbolag A SEK
 • Småbolag SEK
 • Sverige
 • Sverige Plus SEK
 • Mixfond Offensiv
 • Vision
 • Nordic Equities SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond A SEK 116,99 0,00 -0,18 14/12
Andelar: Värde:
High Yield Allocation 114,44 -0,04 1,14 14/12
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 114,45 0,00 -0,30 14/12
Andelar: Värde:
Mixfond 22,27 -0,18 -3,13 14/12
Andelar: Värde:
Komplett 141,27 -0,32 -2,02 14/12
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 9,96 -1,29 -20,13 14/12
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 94,52 -0,22 2,15 14/12
Andelar: Värde:
Sverige 36,16 -0,30 3,91 14/12
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 47,19 -0,30 4,52 14/12
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 174,70 -0,22 -2,81 14/12
Andelar: Värde:
Vision 7,62 -1,17 13,06 14/12
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 92,56 -0,31 - 14/12
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.