Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet för oss

Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi anser att bra bolag

 • är långsiktiga och har god affärsetik
 • tar ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
 • har identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och minimera dem

Exempel på hållbarhetsrisker

 • bristande affärsetik
 • bristande miljöarbete
 • bristande leverantörskontroll

I september 2013 skrev vi under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar. Läs mer om PRI längre ned på sidan.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Inför varje investeringsbeslut gör vi en grundlig analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt större affärsrisker för bolag bland annat i och med omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området. Dessa faktorer bedöms i analysen på samma sätt som operationella och finansiella faktorer. För att arbetet med hållbarhetsfrågor ska ske på bästa sätt arbetar vi med kontinuerlig utbildning av våra förvaltare inom området.

Lannebo investerar inte i företag som är involverade i produktion eller utveckling av inhumana vapen såsom:

 • klusterbomber
 • kärnvapen
 • landminor

Hållbarhet i ägararbetet

Lannebo är en stor ägare i många svenska börsbolag vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen. Vi fokuserar vårt ansvar och därmed vår påverkan till de bolag där vi har en större ägarandel, eftersom det är där vi kan göra störst nytta.

 • Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt
 • Vi deltar i bolagens valberedningsarbete där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till bolagsstämman
 • Vi utnyttjar fondens rösträtt på bolagsstämmor

Att vara en ansvarsfull ägare är en del i att skapa en ansvarsfull produkt. Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av bolagen och den finansiella marknaden. Grunden för ägarutövandet är vår upprättade ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning. Läs mer om vårt ägararbete här.

Resurser

 • Egen analys som inkluderar hållbarhetsaspekter
 • Extern genomlysning av samtliga innehav med avseende på FN:s direktiv om ett ansvarsfullt företagande och kontroversiella vapen. Läs mer om FN:s direktiv, Global Compact, längre ned på sidan
 • En Hållbarhets- och Ägaransvarig
 • En intern Hållbarhetskommitté

Åtaganden

 • Vi skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, i september 2013 som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare.
 • Vi är medlem i Swesif (Sweden´s Sustainable Investment Forum)
 • Vi deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhets- och ägarfrågor för att driva branschen åt rätt håll i dessa frågor

Kontroller och rapportering

 • Nya investeringar måste alltid godkännas av riskhanteringsfunktionen som kontrollerar att investeringen följer de kriterier som fastställts av Lannebos styrelse
 • Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt Lannebos interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen
 • Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget
 • Samtliga innehav kontrolleras två gånger per år för eventuella brott mot Global Compact och eventuell involvering i kontroversiella vapen
 • Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Lannebos hemsida
 • En årlig rapport sammanställs till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar

Vill du veta mer

Kontakta Maria Nordqvist, Hållbarhetsansvarig.

unpri_logo

PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar, syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. PRI består av sex principer som en investerare ska sträva efter att följa.

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.
4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Global Compact

Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka
2. Försäkra sig om att företaget inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
Arbetsvillkor
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4. Eliminera alla former av tvångsarbete
5. Avskaffa barnarbete
6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Miljö
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8. Ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande
9. Uppmuntra utvecklandet och spridning av miljövänlig teknik
Anti-korruption
10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Lannebo Corporate Bond SEK
 • Lannebo High Yield SEK
 • Lannebo Likviditetsfond SEK
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Komplett
 • Lannebo Europa Småbolag A SEK
 • Lannebo Småbolag SEK
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus SEK
 • Lannebo Mixfond Offensiv
 • Lannebo Teknik (fd Vision)
 • Lannebo Nordic Equities SEK
 • Lannebo Sverige Hållbar A SEK
 • Lannebo Teknik Småbolag
 • Lannebo Sustainable Corporate Bond SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond SEK 115,84 0,05 -4,31 6/7
Andelar: Värde:
High Yield SEK 109,66 0,06 -8,69 6/7
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 114,83 0,02 -0,83 6/7
Andelar: Värde:
Mixfond 25,38 0,51 -4,19 6/7
Andelar: Värde:
Komplett 157,97 0,42 -4,12 6/7
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 11,16 0,81 -14,29 6/7
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 118,17 0,99 -7,60 6/7
Andelar: Värde:
Sverige 40,78 1,90 -2,65 6/7
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 53,50 1,92 -2,53 6/7
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 207,34 0,69 -4,24 6/7
Andelar: Värde:
Teknik (fd Vision) 12,18 0,41 20,59 6/7
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 121,20 0,81 -1,86 6/7
Andelar: Värde:
Sverige Hållbar A SEK 1 783,84 0,78 -0,05 6/7
Andelar: Värde:
Teknik Småbolag 119,19 1,04 13,48 6/7
Andelar: Värde:
Sustainable Corporate Bond SEK 98,89 0,05 - 6/7
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundservice08-5622 5222