Ägarpolicy

Syfte

Lannebo Fonder AB:s (nedan Lannebo eller fondbolaget) huvudsakliga mål i verksamheten är att generera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna, med hänsyn tagen till fondernas mål, placeringsinriktning och riskprofil.

Syftet med ägarutövandet är att främja en god utveckling i de bolag Lannebos fonder investerar i. En god bolagsstyrning främjar möjligheten till en långsiktig hållbar utveckling i bolagen. Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed fondernas långsiktiga avkastning utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Lannebo anser att en ansvarsfull ägarstyrning är en viktig del av uppdraget från fondandelsägarna. Ägarutövandets aktiviteter bestäms utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

Styrelsen för Lannebo har fastställt denna ägarpolicy med riktlinjer för hur fondbolaget ska agera som ägare i de bolag som det genom förvaltade fonder investerar i. Ägarpolicyn gäller för samtliga fonder under fondbolagets förvaltning.

Valberedningsarbete

Lannebo deltar i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att fondbolagets handlingsfrihet är oinskränkt. Valberedningen bör utgöras av de största ägarna i bolaget.

Några av valberedningens viktigaste arbetsuppgifter är att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag på eventuella förändringar i styrelsen, lägga fram förslag till arvodering av styrelseledamöter, ordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande samt lägga fram förslag på revisorer och ordförande på stämman. Lannebo verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt.

Vid tillsättandet av en styrelse anser Lannebo det vara av yttersta vikt att fondbolaget beaktar mångsidighet, kompetens, erfarenhet samt en jämn könsfördelning. Styrelsen ska också i övrigt uppfylla de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete. Antalet styrelseledamöter bör i normalfallet vara fem till sju.

Styrelserepresentation

Lannebo utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation då ett uppdrag som styrelseledamot skulle försvåra en effektiv förvaltning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Bolagen ska efterleva de regler beträffande ägarinflytande som följer av lag, relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt agera enligt god sed på marknaden.

Lannebo har som huvudprincip att delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav med undantag om innehavets storlek är ringa i förhållande till övriga aktieägare. När det gäller utländska bolag avgör praktiska hänsyn om deltagande på bolagsstämma ska ske. Eventuella av fondbolaget utlånade aktier återkallas i god tid före bolagsstämman om Lannebo ska delta. Interna rutiner reglerar vilka bolagsstämmor Lannebo ska delta i.

Dialog

Lannebos uppfattning är att bolag som drivs ansvarsfullt och långsiktigt hållbart kommer att lyckas bättre över tid. Därmed verkar Lannebo för att de bolag som fondbolaget investerar i sköts hållbart och ansvarsfullt, agerar i enlighet med nationella och internationella lagar och konventioner, relevanta koder, riktlinjer och i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Lannebo signerade i september år 2013 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments). Det är ett frivilligt ramverk som består av sex principer för att inkludera miljö-, sociala- och styrningsaspekter i investeringsprocessen samt i ägarutövandet.

Som stor ägare i många bolag har Lannebo en möjlighet att utöva en påverkan på bolagen. Denna möjlighet använder sig fondbolaget av proaktivt såväl som reaktivt genom kontinuerlig dialog med bolag där fondbolagets fonder har innehav. Därutöver genomför Lannebo strukturerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i särskilda bolag för att diskutera bolagets hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade, då de både ger fondförvaltaren mer input till investeringsanalysen och bolagen mer input om vad deras ägare förväntar sig av dem. Urvalet av bolag med vilka strukturerade hållbarhetsmöten genomförs baseras på en risk- och väsentlighetsbedömning.

I de fall Lannebo inte är nöjd med utvecklingen eller skötseln i ett bolag, och då fondbolaget inte ser möjlighet att kunna påverka genom att utöva rösträtten, är försäljning av aktierna ett alternativ.

Lannebo ska överväga att samarbeta med andra aktieägare i fall som detta är lämpligt och i andelsägarnas gemensamma intresse.

Mer om detta arbete regleras i den av Lannebos styrelse antagna policy för ansvarsfulla investeringar.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Lannebo anser att det är positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda i de bolag där fonderna är aktieägare. Incitamentsprogram ska utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier. Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation i form av en egen investering och måluppfyllelse. Lannebo anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte är lämpliga. Lannebo anser också att styrelsen i god tid före bolagsstämman ska förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna.

Intressekonflikter

Eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med användande av rösträtter för fondernas räkning hanteras i enlighet med fondbolagets interna regler om hantering av intressekonflikter.

Övrigt

Lannebo följer och analyserar löpande utvecklingen i de bolag fondbolaget investerat i genom relevanta marknadskanaler och direkt kontakt med bolagen. På så sätt kan Lannebo på ett tidigt stadium identifiera behov av dialog med berörda bolag. Bevakningen av bolagen sker av förvaltningsorganisationen samt ägaransvarig.

Lannebo redovisar i efterhand ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor och motiven för dessa för andelsägarna. Önskar andelsägare få del av samtliga ställningstaganden fondbolaget gjort i ägarfrågor, tillhandahålls sådan information kostnadsfritt på begäran.

Lannebo anser i normalfallet att principen en aktie – en röst ska råda.

Ägaransvarig

Mats Gustafsson är ägaransvarig på Lannebo.

Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Corporate Bond SEK
 • High Yield Allocation
 • Likviditetsfond SEK
 • Mixfond
 • Komplett
 • Europa Småbolag A SEK
 • Småbolag SEK
 • Sverige
 • Sverige Plus SEK
 • Mixfond Offensiv
 • Vision
 • Nordic Equities SEK
 • Sverige Hållbar A SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond SEK 118,76 0,08 1,69 23/4
Andelar: Värde:
High Yield Allocation 116,69 0,09 2,05 23/4
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 115,09 0,03 0,59 23/4
Andelar: Värde:
Mixfond 25,09 -0,04 15,46 23/4
Andelar: Värde:
Komplett 154,03 0,29 11,28 23/4
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 11,76 0,43 22,12 23/4
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 110,15 0,16 20,91 23/4
Andelar: Värde:
Sverige 39,98 0,00 16,25 23/4
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 52,13 0,02 16,15 23/4
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 201,83 0,00 19,05 23/4
Andelar: Värde:
Vision 9,03 1,92 24,38 23/4
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 109,71 0,27 22,75 23/4
Andelar: Värde:
Sverige Hållbar A SEK 1 585,81 0,45 18,73 23/4
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundservice08-5622 5222