Ägarpolicy

Syfte
Lannebo Fonder AB:s (nedan Lannebo Fonder eller fondbolaget) huvudsakliga mål i verksamheten är att generera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna, med hänsyn tagen till fondernas mål, placeringsinriktning och riskprofil.

Syftet med ägarutövandet är att främja en god utveckling i de bolag Lannebo Fonders fonder investerar i. En god bolagsstyrning främjar möjligheten till en långsiktig hållbar utveckling i bolagen. Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed fondernas långsiktiga avkastning utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Lannebo Fonder anser att en ansvarsfull ägarstyrning är en viktig del av uppdraget från fondandelsägarna. Ägarutövandets aktiviteter bestäms utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

Styrelsen för Lannebo Fonder har fastställt denna ägarpolicy med riktlinjer för hur fondbolaget ska agera som ägare i de bolag som det genom förvaltade fonder investerar i. Ägarpolicyn gäller för samtliga fonder under fondbolagets förvaltning.


Valberedningsarbete
Lannebo Fonder deltar i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att fondbolagets handlingsfrihet är oinskränkt. Valberedningen bör utgöras av de största ägarna i bolaget.

Några av valberedningens viktigaste arbetsuppgifter är att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag på eventuella förändringar i styrelsen, lägga fram förslag till arvodering av styrelseledamöter, ordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande samt lägga fram förslag på revisorer och ordförande på stämman. Lannebo Fonder verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt.

Vid tillsättandet av en styrelse anser Lannebo Fonder det vara av yttersta vikt att fondbolaget beaktar mångsidighet, kompetens, erfarenhet samt en jämn könsfördelning. Styrelsen ska också i övrigt uppfylla de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete. Antalet styrelseledamöter bör i normalfallet vara fem till sju.


Styrelserepresentation
Lannebo Fonder utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation då ett uppdrag som styrelseledamot skulle försvåra en effektiv förvaltning.


Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Bolagen ska efterleva de regler beträffande ägarinflytande som följer av lag, relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt agera enligt god sed på marknaden.

Lannebo Fonder har som huvudprincip att delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav med undantag om innehavets storlek är ringa i förhållande till övriga aktieägare. När det gäller utländska bolag avgör praktiska hänsyn om deltagande på bolagsstämma ska ske. Eventuella av fondbolaget utlånade aktier återkallas i god tid före bolagsstämman om Lannebo Fonder ska delta. Interna rutiner reglerar vilka bolagsstämmor Lannebo Fonder ska delta i.


Dialog
Lannebo Fonders uppfattning är att bolag som drivs ansvarsfullt och långsiktigt hållbart kommer att lyckas bättre över tid. Därmed verkar Lannebo Fonder för att de bolag som fondbolaget investerar i sköts hållbart och ansvarsfullt, agerar i enlighet med nationella och internationella lagar och konventioner, relevanta koder, riktlinjer och i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Lannebo Fonder signerade i september år 2013 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments). Det är ett frivilligt ramverk som består av sex principer för att inkludera miljö-, sociala- och styrningsaspekter i investeringsprocessen samt i ägarutövandet.

Som stor ägare i många bolag har Lannebo Fonder en möjlighet att utöva en påverkan på bolagen. Denna möjlighet använder sig fondbolaget av proaktivt såväl som reaktivt genom kontinuerlig dialog med bolag där fondbolagets fonder har innehav. Därutöver genomför Lannebo Fonder strukturerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i särskilda bolag för att diskutera bolagets hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade, då de både ger fondförvaltaren mer input till investeringsanalysen och bolagen mer input om vad deras ägare förväntar sig av dem. Urvalet av bolag med vilka strukturerade hållbarhetsmöten genomförs baseras på en risk- och väsentlighetsbedömning.

I de fall Lannebo Fonder inte är nöjd med utvecklingen eller skötseln i ett bolag, och då fondbolaget inte ser möjlighet att kunna påverka genom att utöva rösträtten, är försäljning av aktierna ett alternativ.

Lannebo Fonder ska överväga att samarbeta med andra aktieägare i fall som detta är lämpligt och i andelsägarnas gemensamma intresse.

Mer om detta arbete regleras i den av Lannebo Fonders styrelse antagna policy för ansvarsfulla investeringar.


Aktierelaterade incitamentsprogram
Lannebo Fonder anser att det är positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda i de bolag där fonderna är aktieägare. Incitamentsprogram ska utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier. Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation i form av en egen investering och måluppfyllelse. Lannebo Fonder anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte är lämpliga. Lannebo Fonder anser också att styrelsen i god tid före bolagsstämman ska förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna.

Intressekonflikter
Eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med användande av rösträtter för fondernas räkning hanteras i enlighet med fondbolagets interna regler om hantering av intressekonflikter.


Övrigt
Lannebo Fonder följer och analyserar löpande utvecklingen i de bolag fondbolaget investerat i genom relevanta marknadskanaler och direkt kontakt med bolagen. På så sätt kan Lannebo Fonder på ett tidigt stadium identifiera behov av dialog med berörda bolag. Bevakningen av bolagen sker av förvaltningsorganisationen samt ägaransvarig.

Lannebo Fonder redovisar i efterhand ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor och motiven för dessa för andelsägarna. Önskar andelsägare få del av samtliga ställningstaganden fondbolaget gjort i ägarfrågor, tillhandahålls sådan information kostnadsfritt på begäran.

Lannebo Fonder anser i normalfallet att principen en aktie – en röst ska råda.


Ägaransvarig
Mats Gustafsson är ägaransvarig i Lannebo Fonder. 
Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Corporate Bond A SEK
 • High Yield Allocation
 • Likviditetsfond SEK
 • Mixfond
 • Komplett
 • Europa Småbolag A SEK
 • Småbolag SEK
 • Sverige
 • Sverige Plus SEK
 • Mixfond Offensiv
 • Vision
 • Nordic Equities SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond A SEK 116,99 0,00 -0,18 14/12
Andelar: Värde:
High Yield Allocation 114,44 -0,04 1,14 14/12
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 114,45 0,00 -0,30 14/12
Andelar: Värde:
Mixfond 22,27 -0,18 -3,13 14/12
Andelar: Värde:
Komplett 141,27 -0,32 -2,02 14/12
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 9,96 -1,29 -20,13 14/12
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 94,52 -0,22 2,15 14/12
Andelar: Värde:
Sverige 36,16 -0,30 3,91 14/12
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 47,19 -0,30 4,52 14/12
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 174,70 -0,22 -2,81 14/12
Andelar: Värde:
Vision 7,62 -1,17 13,06 14/12
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 92,56 -0,31 - 14/12
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.