Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggörs periodisk information om kapitaltäckning. Informationen omfattar kapitalbasen, kapitalkraven och använda beräkningsmetoder.