Information om PuL

Allmänt

Personuppgiftslagen (PuL) syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Ett led i detta är att den som uppgifterna gäller ska informeras om de behandlingar som utförs.

Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Här ingår till exempel sådana uppgifter om namn och adressuppgifter samt personnummer som du lämnar till Lannebo Fonder när du blir kund och påbörjar ett fondsparande eller gör förändringar av ditt sparande. Vi behandlar i förekommande fall även uppgifter om företrädare för fondsparare, till exempel förmyndare, gode män eller ombud.

Behandling av personuppgifter

Lannebo Fonder behandlar både personuppgifter som du lämnar själv och sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från andra källor.

Personuppgifterna inhämtas vanligtvis från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även inhämtas från annat håll. Uppgifter kan inhämtas från annat håll, till exempel för att upprätthålla en god registervård.

Behandlingen av personuppgifter sker för att Lannebo Fonder ska kunna tillhandahålla och utföra fondförvaltnings- och andra tjänster, för att Lannebo Fonder ska kunna vidta de åtgärder du begärt innan eller efter det att avtal av om tjänsten träffats, i administrativt syfte samt för att Lannebo Fonder ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter. Detta innebär att behandlingen kan ske för att Lannebo Fonder ska kunna lämna information om exempelvis ändringar i fondbestämmelser och även kan omfatta anteckningar av frågor och klagomål. I vissa fall kan Lannebo Fonder även vara skyldigt, enligt lag,  att lämna uppgifter till exempelvis Finansinspektionen och Skatteverket. Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål och utgöra underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik inom Lannebo Fonder.

Personuppgifterna används i första hand inom Lannebo Fonder men kan i vissa fall lämnas ut till andra företag eller andra organisationer som Lannebo Fonder samarbetar med. Det förekommer inte att Lannebo Fonder säljer några personuppgifter till tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Lannebo Fonder AB är personuppgiftsansvarig.

Enligt PuL har du rätt att kostnadsfritt få den information som har registrerats om dig. Är den felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Du kan även anmäla att du inte vill erhålla direktreklam. Kontakta i så fall Lannebo Fonders kundservice, tel. 08-5622 5222.