Aktiva ägare

Att vara en ansvarsfull ägare är en del i att skapa en ansvarsfull produkt

Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av bolagen och den finansiella marknaden samt verka för ett gott förtroende för aktiemarknaden. Grunden för vårt ägarutövande är vår upprättade ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där våra fonder är bland de största ägarna. Vi anser det vara av yttersta vikt att styrelsen består av mångfald vad gäller kompetens, erfarenhet och kön. Samtliga medarbetare som deltar i valberedningar arbetar aktivt för att öka den underrepresenterade andelen kvinnliga styrelseledamöter.

Ökad andel kvinnor i styrelserna

2016, deltog vi i 30 valberedningar och lyckades bidra till att öka andelen kvinnor i de bolagsstyrelserna från 31 till 35 procent. Av de nya ledamöter som valdes in till styrelserna var 59 procent kvinnor.

Andel kvinnor i styrelserna Könsfördelning nyvalda
aktiva_agare_1 aktiva_agare_2_sv


Bolagsstämma

Förutom valberedningsarbetet utövar vi vårt ägarinflytande på stämmor i bolag där fonderna är stora aktieägare. Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Vi röstar på bolagsstämmor i närmare fyrtio procent av våra innehav.

Dialog

Som stor ägare i många framför allt mindre bolag har vi möjlighet att påverka via dialog med bolagen. Vi träffar många av de ledande befattningshavarna i våra investeringar regelbundet och har en nära relation med dem. Vi bevakar också kontinuerligt relevanta företagshändelser genom bevakning av publik information (nyhetsbyråers information, bolagens hemsidor m.m.) samt genom besök hos bolagen. På så sätt kan vi på ett tidigt stadium identifiera behov av dialog med berörda bolag.

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.